Siirry sisältöön
Lankarullia

Opinnoissa tapahtuvat muutokset ja poissaolot

Opinnoissa voi tapahtua muutoksia esimerkiksi terveyden, asevelvollisuuden tai perheenlisäyksen johdosta. Koulutuksen järjestäjän on seurattava opintojen edistymistä, siksi muutoksista ja poissaoloista on tärkeä sopia oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.

Opiskeluoikeus ja opinnoissa tapahtuvat muutokset

Opiskeluoikeutesi alkaa, kun sinut otetaan opiskelijaksi.​ Opiskeluoikeutesi päättyy, kun olet suorittanut sen koulutuksen, tutkinnon tai tutkinnon osat, johon sinut on otettu. Opiskeluoikeutesi päättyy myös, jos opiskeluoikeutesi peruutetaan tai sinut katsotaan eronneeksi. Työvoimakoulutuksessa opiskeluoikeutesi alkaa ja päättyy Työ- ja elinkeinotoimiston päättäminä ajankohtina. 

Opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (L531/2017, 94§). Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.  

Opinto-ohjaajat auttavat sinua opinnoissa tapahtuvien muutosten yhteydessä.

palvelunumero Opinto-ohjaajat

08 882 1004

Opintojen keskeytyminen

Harkitsetko opintojen keskeyttämistä? 

Ota aina yhteyttä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin, jos harkitset opintojen keskeyttämistä. Tällöin voidaan pohtia eri vaihtoehtoja opintojen loppuun saattamiseksi, TUVAan (tutkintokoulutukseen valmentavat opinnot) siirtymistä tai alan vaihtoa. 

Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutusjohtaja tai koulutuspäällikkö katsoo opinnot keskeytyneeksi, jollei opiskelija tukitoimista huolimatta sitoudu opintoihin. 

Opiskeluoikeuden väliaikainen keskeyttäminen

Voit väliaikaisesti keskeyttää opiskelusi suorittaaksesi asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai jos saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Opiskeluoikeus voidaan väliaikaisesti keskeyttää myös muusta perustellusta syystä (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, § 7). 

Keskustele ennen opintojesi väliaikaista keskeyttämistä opinto-ohjaasi kanssa. Opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä on aina ilmoitettava myös kirjallisesti. Keskeytyksen päättyessä ota sovitussa määräajassa yhteyttä yhteyshenkilöösi. 

Opiskelijan poissaolot

Poissaoloista ilmoittaminen

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Jos opiskelija ei osallistu HOKSin mukaisiin opintoihin, opettaja, jonka opintojaksoa poissaolot koskevat, selvittää tilannetta opiskelijan kanssa. Opettaja tiedottaa myös vastuuopettajaa tilanteesta. Opettaja tai vastuuopettaja on yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan. 

Tiedossa olevat poissaolot tulee sopia etukäteen vastuuopettajan ja niiden opettajien kanssa, joiden tunneilta on pois. Kolmea päivää pidemmistä poissaoloista tulee sopia koulutusjohtajan tai -päällikön kanssa. Opiskelijan tulee myös huolehtia, miten hän hankkii osaamisen poissaolonsa ajalta. 

Poissaolojen kirjaaminen

Opettaja kirjaa päivittäin poissaolosi Wilmaan. Saat opintojen alkaessa kirjautumistunnuksen Wilmaan opintojen edistymisen ja poissaolojen seurantaa varten. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle annetaan myös Wilman tunnukset. 

Poissaolojen seuraaminen ja huoltajan vastuu

Koulutuksen järjestäjän on seurattava opintojen edistymistä. Oppivelvollisen opintojen edistymisestä on ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden. 

Opiskelijan poissaolot ja KELA

KELA seuraa opintojen etenemistä. Tarvittaessa se pyytää opiskelijalta selvitystä, mikäli suorituksia ei ole kertynyt riittävästi. Selvitys saattaa johtaa opintotuen lakkauttamiseen ja aiheettomasti maksetun tuen takaisin perintään.